Dash Core v0.16 RC3已在测试网上发布

project   ·   发表于 5天前   ·   项目公告

Dash在推特上披露,Dash Core v0.16 RC3已在测试网上发布,该版本包括最近由该网络批准的区块奖励重新分配。


0 Reply   |  Until 5天前 | 10 View
LoginCan Publish Content